CIVO - Vleesafdeling
CIVO - Vleesafdeling
Etentje met Angel Casal
Bezoek van prins Sayyid Shabib Bin Taimur Al Said
Mr. Pieter van Vollenhove bezoekt TNO Apeldoorn
Koot en Bie in de windtunnel van TNO Apeldoorn
Werk
Regelpaneel brandstofcel
Scheersalon
EHBO-team
Kerstviering
Varestraint testbank
Bezoek aan Museum van Arthur O. Bauer, verzameling Duitse elektronica uit de 2e Wereldoorlog, 27 oktober 2010
A  A  A

Organisatie

ORGANISATIE

Structuur
eTNOs is op 11 april 1979 opgericht. De naam staat voor ex-TNO-ers. Binnen eTNOs stond aanvankelijk vooral het onderhouden van de contacten met ex-collega’s centraal. Tegenwoordig krijgt ook het behartigen van de belangen van ex-TNO-ers en het behoud van erf- en gedachtengoed van TNO ook veel aandacht. Dit geldt voor allen die afhankelijk zijn van uitkeringen van het Pensioenfonds TNO. Deze site geeft informatie over alle activiteiten.
Om praktische redenen is de vereniging opgesplitst in drie regionale afdelingen:
• Regio West
• Regio Midden
• Regio Oost
Elke regio heeft een eigen bestuur, maar heeft geen rechtspersoonlijkheid. De leden van een Regiobestuur worden, op voordracht van dat bestuur, gekozen door de jaarlijkse Ledenvergadering van betreffende Regio.

Lidmaatschap
Leden van de vereniging zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Als gewone leden van de vereniging kunnen worden toegelaten:
a. zij die een ouderdomspensioen genieten van de Stichting Pensioenfonds TNO;
b. zij die de leeftijd van vijftig jaar hebben bereikt en hetzij een aanspraak hebben op een ouderdomspensioen van de Stichting Pensioenfonds TNO, maar nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en geen dienstverband meer hebben met de organisatie TNO, hetzij een nabestaandenpensioen genieten van de Stichting Pensioenfonds TNO of dat mogelijk in de toekomst zullen genieten. De contributie bedraagt € 2,50 per maand en wordt door het Pensioenfonds ingehouden.
Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden.

Bestuur
De vereniging wordt bestuurd door een Hoofdbestuur bestaande uit zeven tot negen leden. Het is belast met de leiding van de vereniging en met het regelen van alle zaken de gehele vereniging betreffende.
De leden van het Hoofdbestuur worden gevormd door vertegenwoordigers van de regiobesturen, aangevuld met een door de leden gekozen voorzitter, secretaris en penningmeester die tezamen het Dagelijks Bestuur (DB) vormen. Voor specifieke onderwerpen kan het HB kan aparte werkgroepen instellen [zie kolom links].

Samenstelling Hoofdbestuur (sinds 16 april 2015)
(naam) (functie) (regio)
K.D. (Kai) Waterreus, Voorzitter HB
J. (Jan) Joziasse, Secretaris HB
T. J. (Tom) Kroes, Penningmeester HB
Mw. Fl. (Flora) de Vrijer, Regiovoorzitter, lid HB namens Midden
Mw. C (Christien) G.J. Eikelboom, , lid HB namens Midden
H.J. (Johan) van Veen, Regiovoorzitter, lid HB namens Oost
Mw. M. (Miep) Verwoerd, Regiopenningmeester, lid HB namens Oost
J. (Johan) Postel, Regiovoorzitter, lid HB namens West
Mw. R.N. (Ria) Hooftman, lid HB namens West.
Voor de samenstelling van de regiobesturen, zie betreffende regio.

Contact met het bestuur
Secretaris: J.Joziasse, Voorlandseweg 38, 7312 EB Apeldoorn
Ledenadministratie: Vereniging eTNOs, Postbus 360, 3700 AJ Zeist
E-mail: ledenadministratie
Bankrekening: (IBAN) NL 12 INGB 0001224623 t.n.v. Vereniging eTNOs
eTNOs is ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nr. 40410479

Belangrijke documenten:
Statuten
Huishoudelijk reglement
Redactie statuut eBerichten


OPMERKINGEN OVER DE WEBSITE?
Suggesties voor verbeteringen van de eTNOs-website kunt u richten aan webmaster eTNOs.